Τι είναι το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.

Οργάνωση, σκοπός κι αρμοδιότητες του ΚΕΔΑΣΥ.

Τρόπος λειτουργίας.

Τα Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής & Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) αποτελούν οργανικές μονάδες των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης.

 

Αποστολή των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. είναι η υποστήριξη των σχολικών μονάδων και των Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) της περιοχής αρμοδιότητάς τους για τη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης όλων ανεξαιρέτως των μαθητών στην εκπαίδευση και την προάσπιση της αρμονικής ψυχοκοινωνικής τους ανάπτυξης και προόδου. 

Για την εκπλήρωση της αποστολής τους, τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. δραστηριοποιούνται στους τομείς της διερεύνησης εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών αναγκών,της διενέργειας  αξιολογήσεων, του σχεδιασμού και της υλοποίησης εκπαιδευτικών και   ψυχοκοινωνικών παρεμβάσεων, καθώς και δράσεων επαγγελματικού προσανατολισμού, της υποστήριξης του συνολικού έργου των σχολικών μονάδων, της διενέργειας ενημερώσεων και επιμορφώσεων και της ευαισθητοποίησης του κοινωνικού συνόλου.

Όλες οι πράξεις, ενέργειες και εισηγήσεις των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. έχουν εκπαιδευτικό προσανατολισμό και αποσκοπούν στην πολυδιάστατη υποστήριξη του έργου των σχολικών μονάδων και του συνόλου του μαθητικού πληθυσμού της περιοχής ευθύνης τους.

Οι αρμοδιότητες και οι βασικοί άξονες λειτουργίας των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. αφορούν τα επίπεδα:

 1. της διερεύνησης και αξιολόγησης εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών αναγκών,
 2. των στοχευμένων εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών παρεμβάσεων και δράσεων επαγγελματικού προσανατολισμού,
 3. της υποστήριξης του συνολικού έργου των σχολικών μονάδων,
 4. της ενημέρωσης και επιμόρφωσης της σχολικής κοινότητας και
 5. της ευαισθητοποίησης του κοινωνικού συνόλου.

 

Διερεύνηση αναγκών

Η διερεύνηση ατομικών ή και ομαδικών εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών αναγκών περιλαμβάνει κατά περίπτωση:

 • τη διαδικασία καταγραφής αναγκών περαιτέρω αξιολόγησης,
 • τη διαδικασία εκπαιδευτικής και ψυχοκοινωνικής αξιολόγησης και έκδοσης έκθεσης αξιολόγησης / γνωμάτευσης σε ατομικό επίπεδο,
 • τη σύνταξη αξιολογικών εκθέσεων, όπως έκθεση κοινωνικού ιστορικού, εκπαιδευτική και ψυχολογική αξιολόγηση και λοιπές αξιολογήσεις αρμοδιότητας άλλων μελών του Ε.Ε.Π.,
 • τη διαδικασία κατάρτισης εισηγήσεων, όπου προβλέπεται εισηγητική αρμοδιότητα των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ,
 • την τήρηση αρχείου ατομικών φακέλων των αξιολογούμενων μαθητών/τριών,
 • τη διερεύνηση αιτημάτων ψυχοκοινωνικής στήριξης και επαγγελματικού προσανατολισμού, σε ατομικό ή ομαδικό επίπεδο.

Για τη διερεύνηση εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών αναγκών τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. σε συνεργασία με τα Περιφερειακά Κέντρα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.), τους Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τις Επιτροπές Διεπιστημονικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης (Δ.Ε.Υ.), τις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) και τις σχολικές μονάδες γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, προγραμματίζουν και διεξάγουν δράσεις διερεύνησης των εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών αναγκών στο σύνολο του μαθητικού πληθυσμού της περιφέρειάς τους.

Σκοπός αυτών των δράσεων είναι ο εντοπισμός:

                 α. πιθανών ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών ή ψυχοκοινωνικών δυσκολιών στους/στις μαθητές/τριες, έγκαιρη αξιολόγησή τους και παρέμβαση και

                 β. ο εντοπισμός πιθανών δομικών φραγμών στη μάθηση εντός της σχολικής κοινότητας για όλους τους/τις μαθητές/τριες.

Κατά τη διαδικασία διερεύνησης αναγκών, οι μαθητές/τριες για τους οποίους προκύπτουν ενδείξεις ότι αντιμετωπίζουν δυσκολίες μάθησης, οι οποίες εμπίπτουν στις κατηγορίες των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών ή άλλες δυσκολίες ψυχοκοινωνικού τύπου καταγράφονται και σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς τους και ύστερα από υποβολή σχετικού αιτήματος των γονέων ή κηδεμόνων αξιολογούνται περαιτέρω από τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., αν κρίνεται σκόπιμο, ύστερα από την εφαρμογή βραχυχρόνιου προγράμματος υποστήριξης.

Τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. υποστηρίζουν τις σχολικές μονάδες για τη σύνταξη και την υλοποίηση των βραχυχρόνιων προγραμμάτων παρέμβασης, την εξειδίκευση των βασικών αξόνων των Εξατομικευμένων Προγραμμάτων Εκπαίδευσης (Ε.Π.Ε.) των μαθητών/τριών καθώς και την υποστήριξη και την παρακολούθηση της εκπαιδευτικής και ψυχοκοινωνικής πορείας των μαθητών/τριών,

Τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. υποστηρίζουν τις σχολικές μονάδες και σε άλλα θέματα τα οποία εμπίπτουν στις αρμοδιότητές τους, ύστερα από τη διατύπωση σχετικών αιτημάτων εκ μέρους των σχολικών μονάδων. Οι σχετικές παρεμβάσεις υποστήριξης δύνανται να αφορούν ζητήματα:

                α) ενημέρωσης επί συγκεκριμένων θεμάτων, μετά τη διαπίστωση της ανάγκης συμβουλευτικής υποστήριξης των εκπαιδευτικών,

                β) πρόληψης, μετά τη διαπίστωση ενδείξεων απαρχής καταστάσεων που χρήζουν παρέμβασης και

               γ) επανόρθωσης, εφόσον υπάρχουν ήδη διαπιστωμένα προβλήματα ή δυσλειτουργίες στη σχολική κοινότητα που χρήζουν αντιμετώπισης.

 

Διαδικασία ατομικής αξιολόγησης

Η ατομική αξιολόγηση αφορά στην αξιολόγηση των μαθητών/τριών που ενδέχεται να εμφανίζουν αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή μαθητών/τριών που αντιμετωπίζουν άλλες ψυχοκοινωνικού τύπου δυσκολίες σε ατομικό επίπεδο, με σκοπό την εξατομικευμένη υποστήριξη

 • Για την καθορισμό της αξιολογικής διαδικασίας, εξετάζονται, σε τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση του συλλόγου εκπαιδευτικού προσωπικού, οι προς διεκπεραίωση αιτήσεις αξιολόγησης μαθητών/τριών και ο Σύλλογος Εκπαιδευτικού Προσωπικού αποφασίζει τη συγκρότηση της διεπιστημονικής ομάδας
 • Προγραμματίζεται ο χρόνος συνάντησης μελών της διεπιστημονικής ομάδας καταρχήν με τους γονείς/κηδεμόνες του μαθητή/τριας και εφόσον κρίνεται απαραίτητη η ατομική αξιολόγηση, με τον ίδιο το μαθητή/τριας.
 • Ύστερα από τις συναντήσεις των μελών της διεπιστημονικής ομάδας με τους γονείς ή κηδεμόνες, τα μέλη της διεπιστημονικής ομάδας που συμμετείχαν στην αξιολόγηση του μαθητή/τριας, συνεδριάζουν για να συντάξουν τη έκθεση αξιολόγησης-γνωμάτευσης,
 • Κατά τη συνεδρίαση της διεπιστημονικής ομάδας κάθε μέλος, μετά από σχετική ανταλλαγή απόψεων καταθέτει γραπτά τα δεδομένα των παρατηρήσεων και των αξιολογήσεών του καθώς και την εισήγησή του για τους άξονες του Ε.Π.Ε. και οποιαδήποτε διαπίστωση ή εκτίμηση που μπορεί να συμβάλει στην πλήρη αξιολόγηση και υποστήριξη του μαθητή/τριας. Η συνεδρίαση ολοκληρώνεται με τη σύνταξη της έκθεσης αξιολόγησης – γνωμάτευσης η οποία, με ευθύνη του Προϊστάμενου του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., υπογράφεται από όλους τους/τις συμμετέχοντες/ουσες στη διαδικασία αξιολόγησης και σφραγίζεται αφού υπογραφεί και από τον/την ίδιο/α.

Για τον προσδιορισμό των εκπαιδευτικών αναγκών και τον σχεδιασμό των βασικών αξόνων των Ε.Π.Ε. μαθητών/τριών με (αισθητηριακές, ψυχικές, νευρολογικές) διαταραχές όρασης ή ακοής, κινητικές αναπηρίες, χρόνια νοσήματα, ψυχικές διαταραχές, διαταραχές αυτιστικού φάσματος, καθώς και όσων άλλων λαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή, η οποία δύναται να επηρεάσει τη μαθησιακή τους ικανότητα, απαιτείται η συνεργασία των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. με ιατρικές υπηρεσίες, προκειμένου στους άξονες του Ε.Π.Ε. να περιληφθούν κατευθύνσεις για τις αναγκαίες εργονομικές διευθετήσεις ή παρεμβάσεις, με στόχο την πληρέστερη πρόσβαση των μαθητών στην εκπαίδευση.

Ειδικά στις περιπτώσεις που το προς αξιολόγηση αίτημα αφορά ζητήματα επαγγελματικού προσανατολισμού, η αξιολόγηση παίρνει τη μορφή «προσωπικής συνέντευξης» μεταξύ του/της εκπαιδευτικού με εξειδίκευση στη συμβουλευτική στον επαγγελματικό προσανατολισμό και του/της μαθητή/τριας. Εάν κριθεί σκόπιμο, κατά τη διάρκεια της προσωπικής συνέντευξης, κατόπιν ενημέρωσης και έγγραφης σύμφωνης γνώμης των γονέων ή κηδεμόνων των μαθητών/τριων, δύναται να συμμετάσχουν στη διαδικασία αξιολόγησης και άλλα μέλη του εκπαιδευτικού ή ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.. Μετά το τέλος της συνέντευξης, καταγράφονται τα στοιχεία που συλλέχθηκαν και τίθενται οι στόχοι της συμβουλευτικής διαδικασίας για τη συνέχεια της παροχής υπηρεσιών συμβουλευτικής για ζητήματα επαγγελματικού προσανατολισμού.

Η έκθεση αξιολόγησης – γνωμάτευση χορηγείται στους γονείς ή κηδεμόνες του/της μαθητή/τριας σε ειδική συνεδρίαση, όπου παρέχεται και προφορική ενημέρωση από τα μέλη της διεπιστημονικής ομάδας αξιολόγησης και από τον Προϊστάμενο του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.,

Η διακίνηση της έκθεσης αξιολόγησης-γνωμάτευσης προς τη σχολική μονάδα ή σε άλλους φορείς γίνεται με ευθύνη των γονέων ή κηδεμόνων

Όταν υπάρχει διάσταση απόψεων μεταξύ των εκθέσεων αξιολόγησης – γνωματεύσεων των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και των Κοινοτικών Κέντρων Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων για τον/την ίδιο μαθητή/τρια ή όταν οι γονείς και κηδεμόνες διαφωνούν με το αποτέλεσμα της έκθεσης αξιολόγησης-γνωμάτευσης του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., οι γονείς ή κηδεμόνες έχουν δικαίωμα προσφυγής σε πενταμελή Δευτεροβάθμια Επιτροπή Διεπιστημονικής Αξιολόγησης (ΔΕΔΑ)

 Αξιολόγηση αναγκών σε επίπεδο ομάδας

Η αξιολόγηση αναγκών σε επίπεδο ομάδας αφορά τον σχεδιασμό, την εφαρμογή και την αξιολόγηση ομαδικών παρεμβάσεων στην τάξη με τη συνεργασία των εκπαιδευτικών του σχολείου με σκοπό:

 • την εκπαιδευτική, κοινωνική και συναισθηματική ενδυνάμωση όλων των μαθητών/τριών, την ανάπτυξη κλίματος συνεργασίας και αλληλοϋποστήριξης και
 • την αντιμετώπιση συγκεκριμένων προβλημάτων και καταστάσεων κρίσης.

Μετά τη συλλογή δεδομένων, η διεπιστημονική ομάδα του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. σε συνεργασία με τους/τις εκπαιδευτικούς της σχολικής μονάδας καταρτίζουν ομαδικά προγράμματα ψυχοπαιδαγωγικής και διδακτικής υποστήριξης ομάδων μαθητών/τριών ή τμημάτων, τα οποία περιλαμβάνουν βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους.

 

Παρακολούθηση εκπαιδευτικής πορείας και διενέργεια στοχευμένων εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών παρεμβάσεων και δράσεων επαγγελματικού προσανατολισμού

Τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. διενεργούν στοχευμένες εκπαιδευτικές και ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις και δράσεις επαγγελματικού προσανατολισμού,  έχουν την εποπτεία της παρακολούθησης της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών/τριών που αξιολογήθηκαν σε συνεργασία με τις σχολικές μονάδες και συγκεκριμένα με τις Δ.Ε.Υ., όπου υφίστανται, ή την ομάδα εκπαιδευτικής υποστήριξης μαθητών/τριών,

Τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. υλοποιούν δράσεις συμβουλευτικής υποστήριξης σε ατομικό επίπεδο, ύστερα από κατάθεση σχετικού αιτήματος των γονέων ή κηδεμόνων, ή ομαδικό επίπεδο, στον χώρο του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ή στο σχολείο. Σε αυτό το πλαίσιο, κατόπιν διερεύνησης των σχετικών αναγκών ή αιτημάτων που υποβλήθηκαν από τα σχολεία, ορίζουν τους στόχους της παρέμβασης και παρέχουν τις υπηρεσίες τους.

Ειδικά όσον αφορά τον επαγγελματικό προσανατολισμό τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. υλοποιούν προγράμματα που έχουν ως στόχο να υποστηρίξουν τους/τις μαθητές/τριες σε ατομικό ή συλλογικό επίπεδο να λάβουν εκπαιδευτικές και επαγγελματικές αποφάσεις και να σχεδιάσουν τη σταδιοδρομία τους. Ειδικότερα, μέσω των προγραμμάτων συμβουλευτικής στον επαγγελματικό προσανατολισμό δίνεται η δυνατότητα στους/στις μαθητές/τριες:

 • να αποκτήσουν σφαιρική γνώση των ενδιαφερόντων τους, των ικανοτήτων και δεξιοτήτων τους και των λοιπών παραγόντων που δύνανται να επηρεάσουν τις επαγγελματικές τους αποφάσεις,
 • να λάβουν πληροφορίες σχετικά με τις σπουδές, τα επαγγέλματα και την αγορά εργασίας καθώς και τις ανάλογες γνώσεις αναζήτησης και αξιοποίησης των πληροφοριών αυτών,
 • να διερευνήσουν τις εναλλακτικές εκπαιδευτικές και επαγγελματικές τους διεξόδους και να λάβουν αποφάσεις για την πορεία τους,
 • να υποστηριχθούν στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου υποψηφίου για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και
 • να καταρτίσουν ατομικά σχέδια δράσης για την μετέπειτα εκπαιδευτική και επαγγελματική τους ζωή.

 

Μετάβαση μεταξύ βαθμίδων εκπαίδευσης – Διαχείριση κρίσεων

Τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. υποστηρίζουν τις σχολικές μονάδες για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση ειδικών δράσεων μετάβασης των μαθητών/τριών μεταξύ των διαφόρων βαθμίδων εκπαίδευσης, καθώς και για τη μετάβαση των μαθητών στην ενήλικη ζωή.

Τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., όταν ανακύπτουν καταστάσεις κρίσεων στις σχολικές μονάδες, λαμβάνουν ειδική μέριμνα και παρέχουν, σε συνεργασία με τις Δ.Ε.Υ., όπου υφίστανται, υποστήριξη σε όλα τα εμπλεκόμενα μέλη της σχολικής κοινότητας (μαθητές/τριες, εκπαιδευτικούς, γονείς) και ιδίως σε όσους/ες επλήγησαν από ιδιαίτερες και απρόβλεπτες δυσμενείς καταστάσεις. Σε αυτό το πλαίσιο:

 • λειτουργούν συμβουλευτικά προς τους/τις διευθυντές/ ντριες των σχολικών μονάδων σε σχέση με την αξιοποίηση συγκεκριμένων στρατηγικών διαχείρισης της κρίσης,
 • υποστηρίζουν το εκπαιδευτικό προσωπικό και τους/ τις μαθητές/τριες σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο, ώστε να ανταπεξέλθουν στις αυξημένες ψυχοκοινωνικές απαιτήσεις της ιδιαίτερης συνθήκης.

 

Υποστήριξη του συνολικού έργου των σχολικών μονάδων

Τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., υποστηρίζουν το συνολικό έργο των σχολικών μονάδων σε συνεργασία με τα οικεία ΠΕ.Κ.Ε.Σ. και τις Δ.Ε.Υ, όπου υφίστανται, υποστηρίζουν συνολικά το εκπαιδευτικό έργο των σχολικών μονάδων στις προσπάθειές τους να ανταποκριθούν στις μαθησιακές και ψυχοκοινωνικές ανάγκες των μαθητών/τριών.

 

Ενημέρωση της σχολικής κοινότητας – Επιμόρφωση

Τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ασκούν αρμοδιότητες ενημέρωσης της σχολικής κοινότητας και επιμόρφωσης

προγραμματίζουν και διενεργούν ενημερωτικές συναντήσεις, εκδηλώσεις και επιμορφώσεις, οι οποίες αποσκοπούν στην υποστήριξη όλων των εμπλεκομένων στη μαθησιακή διαδικασία (μαθητών/τριων, εκπαιδευτικών, γονέων) και αντιστοιχούν με τις εκάστοτε ανάγκες και προτεραιότητες των σχολικών μονάδων των περιοχών ευθύνης τους.

Τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. δύνανται να οργανώνουν στοχευμένες ενημερωτικές συναντήσεις και κατόπιν πρόσκλησης των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων των σχολείων.


Ευαισθητοποίηση του κοινωνικού συνόλου

Τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ασκούν αρμοδιότητες ευαισθητοποίησης του κοινωνικού συνόλου