Διασύνδεση των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. με τα σχολεία και τις ΕΔΥ

Τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. διασυνδέονται με τις σχολικές μονάδες και τα Ε.Κ. ως εξής:

α) Κάθε εκπαιδευτικός ή μέλος Ε.Ε.Π. του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., με απόφαση του Συλλόγου Εκπαιδευτικού Προσωπικού, αναλαμβάνει υπό την ευθύνη του μία ενότητα σχολικών μονάδων και λειτουργεί ως πρόσωπο επαφής και αναφοράς των μονάδων αυτών, ιδίως για πιθανές παραπομπές μαθητών για τη διενέργεια αξιολογήσεων και ψυχοκοινωνικών παρεμβάσεων, τη διατύπωση αναγκών σε επίπεδο υποστήριξης της σχολικής κοινότητας, τη διενέργεια επιμορφώσεων και δράσεων ευαισθητοποίησης και την υλοποίηση προγραμμάτων επαγγελματικού προσανατολισμού,

β) σε κάθε σχολική μονάδα ορίζεται, με απόφαση του συλλόγου διδασκόντων, υπεύθυνος επικοινωνίας με το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. εκπαιδευτικός, ο οποίος, σε συνεργασία με το διευθυντή της μονάδας, έχει την ευθύνη για το συντονισμό των αιτημάτων προς το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και τη συνολική συνεργασία με αυτό. Υπεύθυνος επικοινωνίας με το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ορίζεται ο εκπαιδευτικός του Τ.Ε., όπου λειτουργεί ή, αν δεν λειτουργεί Τ.Ε., άλλος εκπαιδευτικός, κατά προτεραιότητα με εξειδίκευση στην Ε.Α.Ε.

Στις σχολικές μονάδες, την ευθύνη για τη σύνταξη και την υλοποίηση του Βραχυχρόνιου Προγράμματος Παρέμβασης (ΒΠΠ), την εξειδίκευση των βασικών αξόνων των Ε.Π.Ε. των μαθητών, όπως οι άξονες αυτοί περιγράφονται από τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. στις εκθέσεις αξιολόγησης, σε συγκεκριμένους βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους, καθώς και την υποστήριξη και την παρακολούθηση της εκπαιδευτικής και ψυχοκοινωνικής πορείας των μαθητών, έχουν οι Ε.Δ.Ε.Α.Υ.

Στις σχολικές μονάδες που δεν λειτουργεί Ε.Δ.Ε.Α.Υ., συνιστάται για την άσκηση της αρμοδιότητας αυτής Ομάδα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης Μαθητών, η οποία υποστηρίζεται στο έργο της από το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., συγκροτείται με απόφαση του συλλόγου διδασκόντων και αποτελείται:

α) από το διευθυντή ή τον υποδιευθυντή του σχολείου,

β) τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό επικοινωνίας με το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και

γ) τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό του τμήματος.

Στις συνεδριάσεις των ομάδων εκπαιδευτικής υποστήριξης καλούνται οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών, καθώς και οι ίδιοι οι μαθητές, όπου αυτό καθίσταται εφικτό, για την παροχή απόψεων για το σχεδιασμό Ε.Π.Ε. και σε κάθε άλλη περίπτωση που κρίνεται σκόπιμο.

Καθολικός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Προσβάσιμου Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού 2002-2021

http://prosvasimo.iep.edu.gr/el/odhgoi-gia-sdey-edeay-eep