Διαδικασία αίτησης / παραπομπής

Οι αιτήσεις αξιολόγησης συνοδεύονται από:
  1. φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου του γονέα,
  2. φωτοτυπία ταυτότητας ή σελίδας βιβλιαρίου υγείας του μαθητή όπου αναγράφονται τα στοιχεία του,
  3. φωτοτυπίες γνωματεύσεων ή αξιολογήσεων από άλλους φορείς και
  4. φωτοαντίγραφο δικαστικής επιμέλειας σε περίπτωση επιμέλειας.

Για επαναξιολόγηση απαιτείται μόνο η αίτηση.

Την αίτηση για αξιολόγηση/γνωμάτευση ή επαναξιολόγηση των μαθητών από το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Σύρου μπορείτε να τη βρείτε ΕΔΩ
 α
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Πριν την υποβολή της αίτησης αξιολόγησης στο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. για πρώτη φορά, είναι απαραίτητο να προηγηθεί συνεργασία του γονέα ή κηδεμόνα με τη σχολική μονάδα του μαθητή, για να γίνει αρχική ανίχνευση των δυσκολιών του και να εφαρμοστεί Βραχυχρόνιο Προγράμματος Παρέμβασης και αντιμετώπισης των δυσκολιών του στο πλαίσιο του σχολείου.
Στη συνέχεια, εάν κριθεί αναγκαίο, γίνεται παραπομπή στο ΚΕΔΑΣΥ.
ασσα
σαδσ

Διαδικασία παραπομπής

Παραπομπή με ευθύνη του σχολείου

Για μαθητές που δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του αναλυτικού προγράμματος, πριν την παραπομπή τους στο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., είναι απαραίτητο να έχουν εξαντληθεί όλες οι διαδικασίες παρέμβασης από το σχολείο:

  • Συνεργασία του εκπαιδευτικού ή των εκπαιδευτικών της τάξης με τους γονείς του μαθητή για τη διερεύνηση του είδους των δυσκολιών καθώς και για τις πρώτες οδηγίες αντιμετώπισης.
  • Συνεργασία με τον/την εκπαιδευτικό Ε.Α.Ε., εφόσον υπάρχει τμήμα ένταξης.
  • Σύνταξη Περιγραφικής Παιδαγωγικής Έκθεσης (Π.Π.Ε.) και στη συνέχεια, έπειτα απόενημέρωση του Δ/ντη, του Συλλόγου Διδασκόντων και των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου Γενικής και Ειδικής αγωγής, σχεδιασμός και εφαρμογή Βραχυχρόνιου Προγράμματος Παρέμβασης (ΒΠΠ). Εάν στο σχολείο υπάρχει ΕΔΕΑΥ το ΒΠΠ συντάσσεται και υλοποιείται από την ΕΔΕΑΥ, εάν δεν υπάρχει συντάσσεται και υλοποιείται από την Ομάδα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης του μαθητή, σε συνεργασία με το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Σε κάθε περίπτωση ο σχεδιασμός και η εφαρμογή του ΒΠΠ υλοποιείται σε συνεργασία με τους γονείς ή κηδεμόνες των μαθητών.

Σε αρκετές περιπτώσεις μαθητών οι δυσκολίες αυτές είναι προσωρινές και επιλύονται εντός σχολικής μονάδας. Μόνο όταν οι δυσκολίες αυτές επιμένουν παρά την παρέμβαση και τη συνεργασία όλων, τότε παραπέμπονται οι μαθητές στο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.
Όπως προβλέπεται, από την παράγραφο 5 του άρθρου 3 του Ενιαίου Κανονισμού των Κ.Ε.Σ.Υ. (13/12/2018, Αριθμ. 211076/ΓΔ4, Αρ. Φύλλου 5614), σε περίπτωση παραπομπής για αξιολογική έκθεση/γνωμάτευση στο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. κατατίθενται: α) αίτηση των γονέων, η οποία κατατίθεται από τους ίδιους και β) αντίγραφα πρακτικών των παιδαγωγικών συνεδριάσεων του Συλλόγου διδασκόντων τα οποία περιλαμβάνουν όλες τις υποστηρικτικές παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν από τη σχολική μονάδα και τα αποτελέσματα των παρεμβάσεων αυτών καθώς και το Β.Π.Π. (το οποίο έχει συνταχθεί από την ΕΔΕΑΥ ή την ομάδα εκπαιδευτικής υποστήριξης), στο οποίο περιγράφονται αναλυτικά οι στόχοι, ο χρόνος παρέμβασης και τα αποτελέσματα.